النخاله: در صورت لزوم به خاطر اسرا وارد جنگ می‌شویمالنخاله: در صورت لزوم به خاطر اسرا وارد جنگ می‌شویم – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید