اکثر زنان ممکن است حداقل یک ماموگرافی مثبت کاذب را انجام دهند

اکثر زنان احتمالاً حداقل یک ماموگرافی مثبت کاذب دریافت می کنند ، اما خوشبختانه اکثر زنانی که برای آزمایش بیشتر برای ماموگرافی مشکوک فراخوانده می شوند ، به سرطان مبتلا نمی شوند. در پاسخ به توصیه شورای پزشکی سوئیس ، زنان در هر سنی تحت ماموگرافی معمول ، انتقادات قرار می گیرند پیشنهادی که به … ادامه