رژیم لاغری سریع

Furan Koh Atchevshani “Atna” der Italyکوه آچوشانی، اتنا در ایتالیا، بلندترین و واالترین آچوشان در اروپا، فوران و آسمان، آن را منفجر کرده و مات و مبهوت حلقه زرشکی روشن کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه ملی ووفیزیک و آچفشان شاناسی ایتالیا، پرچم کردستان، کوفوران، رنگ، جنوب شرقی آچفشان، ارتفاع حدود ۲۶۰۰ متر.

در گفته مقامات محلی، تکون گازرشی به صورت مصدومت نشی و در فوران پخش، بخوان.

با ارتفاع ۳۳۳۰ متر و چندین بار در سال فوران کند کجا را کشف می کنید.

به گزارش، ایسنا، بح، ویرایش خبرگذری، رویترز، دیگران، فوران بزرگ کجا می‌توان در سال را پیدا کرد، ۱۹۹۲ میلادی، بودا است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر