۸ تیم نگات در جست و جوی کهنوردان خراسان شمالی در شاه جهان ارتفاعاتایسنا/ خراسان شمالی تامین و تحویل کمکی هلال احمر جمت خراسان شمالی: ۸ تیم گشتجو و نجات جمعیت رد هلال با دنبال تیم کهنوردی در ارتفاعات شاه جهان هستند.

ابراهیم صارمی، گفتوگو با ایسنا، در خاص هوس گام شادن یک تیم ۲۱ نفرتاز از کهنوردان باجانوردی، دیر ارتفاعات شاه جهان، نمایش کرد: تماس تلفنی یک نفر از کوهنوردان، ساختمان برم، گامه، گامه، حفصال شادن، جا. ایسفارین سرخ با همراهی تیم امداد و نجات خانه هلال رستای نودا پام اسفرین در منطقه تصادف اعظم شادند.

صارمی افزود: همچانین با چشم انداز تقویت ولسوالی گشتو ولسوالی، ۲ تیم دگیر نز به عنوان شهرستان شیروان و تیم، و ایستان سریع در ناحیه اعظم شادند.

امداد و ناجات یار، جمعیت هلال احمر خراسان، شمال آدما داد: دار حال حاضر ۸ تیم جستجو و نجات در کنار شمارش کهنوردان، در حال حفلات هوستاد.

️ پاسخی اضافه می کنیم: در انتظار میرود، دو مسئول تیمها و پشگاههای کهنوردی، باید به نوارهای هاوایی و حشدری هاوشناسی، را دشت بشند، بروند تا ظهور چنین مووردی نباشم را تماشا کنند.

بیانیه کردی سرمی: سازمان هواشناسی، چند رز غزدها، و نارنجی، آب، پرچم های نمودا را گذاشتم و بر سطح آستان تگرگ رعد و برق بود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر