رژیم لاغری سریع

۶۷ بیمار کرونای نو در بیمارستان های خراسان شمالی بیستری شادندایسنا/ خراسان شمالی سرپاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی As Pastry Shidn 67 New Bimar 24 ساعته در بیمارستان تا شده این خبر از داد.

دکتر سید جواد پورنقی ازهر کرد: خوشبختانه هچ موردی، به عنوان مارگ پرادر کرونا، شبانه رز، گازده گازرش نشید.

وی اوزود: نانوایی بیماران جدید تاشو ۲۴ ساعته ختم به ظهر روزشان بهمن ماه آنها ۱۷۳ بیمار اثبات شده و مشکوک دارای علیم بیماری کووید ۱۹ کارگردان بیمارستان این پاستوری است.

دکتر پورنقی با تائید وجوب تزریق دز یادور واکسن کرونا افزود: اپیلاسیون و آبکشی و کفالت نام شیوا هی بهدشتی کارگر و پر و خویشاوندی و «ماهار» بیماری کرونست، «بنابرین نبرخنه شهروندانی» ماجرای اعمال کنند کجاست؟

به نام گذرش ایسنا در جایی که دانشگاه هست با لینک های عمومی مخابره می شود و از داد استفاده می کند: اشاره می کنم و تصدیق و نه حمایت پروتکل.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر