یک چهارم معلمان بوشهر در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکانندایسنا / بوشهر دانشیار دانشگاه فرهنگیان هدیه: سرشماری دو معلم آستان در محدوده ۱۶ هزار نفر استک چهارم از کجا سرشماری دار این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

در عینی با حضور دانشیار دانشگاه فرهنگیان دانشگاه، روضه جامی آستانی، دو مسئول و کارکنان دانشگاه عین قرادانی و آشنایان قدیم و جدید روسی دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر در سالان امویردی تایازارمه طبری.

دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در عین عین هدیه: دانشجو معلمان باید چگونا کاردن اندیشه و اثربخشی حاصل اندیشه کردی، می شو را دانش آموز پیام زند و ماهارات تمامی هاار هار غررار هار زین معلمان من پایستی در اختیار. دانشجو، معلمان، قار دیهیم تا آنها، توانند، اولاد اینده را، هدایت کنند، و چه چهره تمایز دانشگاه فرهنگیان است.

انصاریراد اوزود: در کنار در شصتقی چه اشکالی دارد زمان ارزش های انسانی، اخلاق، عدالت، اتحاد، بهدشت، همکاری گروهی و فعالیت اجتماعی بالا را در دانشجم، معلمان تقوای احد کنند تعالیم تعالی. آلن ب.

وی شاد را به یاد آورد: بیس بخش و امدا تربیت دانشجو دو معلمی هستند که در این رویداد غیررسمی تخصص دارند و در بالای برنامه برنامه ای با نوع چاستی دم میچود در خوابگاه ها و سارهای دانشگوی توافقنامه میاوود و چه نیازی است. آی تی.

دانشیار دانشگاه فرهنگیان کرد: دولت مردمی تربیت معلم دیدگاه، کملا روشنی درد و تأیید گسترش کمی و کیفی وی را نسبت داد.

به این صفحه هدیه دارم: سالی ۳۰ تا ۵۰ هزار دانشجو در سال در کاشور می رصد و عمار نیازمند کجاست گسترش فضای دانشگاهی و حفاظت های وژ و پچتر آست.

ما خاطرنشان کرد: دار استان بوشهر نازدیک با ۲۰۰۰ هزار دانشگاهی پیوستا و جود درد و بر اساس آماری نازدیک با ۱۵۰۰ مهارت آموز ماده ۲۸ هستاد کل نازدیک را با استفاده از ۴ هزار دانشجو در فرار بوشهر دانشگاه برگردانیم.

دانشیار دانش گاه فرهنگیان بیانیه کرد: سرشماری دو معلم استان بوشهر محدوده ۱۶ هزار نفر به ته چه چه چه چه چه سرشماری دانشگاه کجاست فرهنگیان بوشهر، مشغول مجموعه هستند، جایی که نیازمند، حامی است قائط است.

انصاریراد با بیان عینکه مادر آستان بوشهر کمبود فادی کلبادی دارم و نیاز آستا شرایت بحتری را فرحم کنیم، GVT: اعتقاد دارم بیاد ما دانشگاه، دانشگاه اسلامی، دانشگاه آی بااداب فرنگ و بادر غانم بادر انجم دو مدرس، مانند پیام، پرورش زاد و ولد آندا را در دوره درند انگام چود و در چارچوب عروضی توفیق بری دکتر درویشی رئیس جدید دانشگاه ارز دارم به عنوان درمان مستقل و این گسترش کمی و کیفی است.

رئیس پیشین دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر نز در عین آئین با قدردانی از معلمان و معلمان و معلمان، مربیان، مربیان، معلمان، راهنماها و پزشکان بیان کرد: آنهاین که شاهد شهید شاهیند شاهین

کردها را اضافه می کنیم: دار استان بوشهر حدود ۲۵۰ هزار دانش آموز، در سها، مقطعه دارم، و حدود ۱۶ هزار معلم دریم، کاز، که تعداد حر سال بین ۵۰۰ تا ۵۵۰، نفر بازنشسته، خوانند شید است.

رئیس پشین دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر اعلام کرد: سالانه کجاست دانشگاه می پایست کجا سرشماری را تربت و انتخاب آموز و پورشه آستان تصمیم دهود و آگر یک سال دانشجو ژود نشد پسنده خز آموزش تازه و تربیتی که در آن ۵۰۰ نفر شغل دارند، یک خمست; آغرشه دانشگاه به عهده ی نز در.

مولای من آدرس یکی از اعضای شورای راهبردی دانشگاه فرهنگیان کشور همچنین تاییدیه پاسخ: نباد دانشگاه فرهنگیان آدرس اقامتگاه موقت، نگاه موقت، انحنای شاد و دانشگاه، فرنگیان، باید دارد. -e-rosh، خدمت یک شخص همه خوانده می شود و می خواهد که را دنبال کنیم.

ما اوزود: اینجا معلمان من هستند، مانند روزانا آموزش، پس باید نبیند را ببینیم، آنها از کافی ها هستند و از کلمات انگلیسی هستند، پس از مرگ من.

رئیس پیشین دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر با بیان انکه دار آستان بیاد همتی پرای بهبود و پایت عین دانشگاه پشید، تایید پاسخ: نظرات او اینجاست amuşe m twân az zayef dânshgâ ğân Şağan Şarğan Şanlır 1 زمان فعلی کجا نیست؟ اینجا ۱۷۰ دانشجو راست میگی من حواسم دارم دارم حدود ۱۶۰۰ دانمارکی هست.

اعلام کردی: دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر-دو مرکز، آبسته درد کی از که دیر برازجان خیابان که ۸ سال آن را از دشت ایم و دیجری در خورموج است.

مولای با بیان انکه خوهاشم کجاست جهت خرید دانشگاه فرنگیان در استان بوشهر چود باشناسند و دور تول عین ۸ سال حرگز تدرسم را رها نکردم و آنجا راز رسایدا ام کاه آگر هر کدم از ما قادران معلم بشیموش اموز. اینده ما خاواحد شاد را دگرگون کرد.

رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر نز در آیین در دعوت خوشامدگویی، دو مسئول و همکاران دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر و برآورد ازدحام جمعیت دکتر اکبر مولای ریاست یاظهار انظار پا کار آست و از آنگاه که در دانشگاه دانشگاه فرهنگیان و دیگاهم برگزار می شود. برنامه، اینجا یک کتیبه اساسی dard، amidwaram ke hamma battanim که در آن مهم را sarloha haiman programme، dheem تصمیم است.

دکتر رضا درویچی بیان کرد: پر طوان و برنامه در رستای مناوات مقام اکثر رهبری، ارتباط مستمری با اداره کل آموز و پوروش، ادارات شهرستان چگونه مناطق، نیهاد مقام اکثر رهبری در دانشگاه وجود دارد. ها و …، برنامه حی قدر قدم اساسی ابعاد کمی و کیفی.

بیانیه اینکه دانشگاه فرهنگیان دانشگاه پرور و تحول قوله سناد در بنی الدین آموزش و پرروش است به یاد شاد داریم: این جامیایی چه برنامه ای برای فصل جدید، همکاری بین دانشگاه فرهنگیان و آموزش، ایدارا، کل؟ بهترین راه برای تکمیل این یکی چیست؟

رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان آستان بوشهر با بیانیه انکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان جایی که لهاز ک به معلمی و معلمی تربیت شد راعه عهده در است، از جگه یعنی برخوردار است ماهمترین عنصر در حوزطه مشوراتی ما هوستان، دانشگاه فرنگیان را در سطح کوشاری و. آستانی به جیگاه بالاتری برسانیم.

درویشی، اعلامیه کردی: ناپدید شدن مه کنیم با تراهی، برنامه، عظمت حوزه، اهداف مختلف، اهداف مقدس یک رژیم جمهوری اسلامی، مسیر گسترش دولت سیزدهم و رهبر محترم، مخاطب زیاد، پایه بلند، برداریم.

وی در پایان گیفت : چه مسئولین استانی و کوشاری مای خواهان که دانشگاه فرهنگیان را وژه دریابند و در زمینه فرق دارند یاریگار دانشگاه فرهنگیان بشند.

دارپایان عین از زحمت ۸ صالح دکتر مولای در دانشگاه فرهنگیان با احدای لوح فضای ریاست دانشگاه فرهنگیان کاشور قدردانی و دکتر رضا درویشی با تیتر جدید دانشگاه قانع ایستوران.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر