گونه دلتا خطر بستری شدن در بیمارستان را ۲۳۵ درصد افزایش می دهدگونه دلتا خطر بستری شدن در بیمارستان را ۲۳۵ درصد افزایش می دهد – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید