گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا


تصویری از آن مانند دوستداران هنرهای انسان‌نما هستد و منظورش یک زد از نامشگاه های هنری در پایان هفتا را جرئت می‌کند، گازارش توضیح ایسناست را به‌عنوان برنامه فعالیت‌های گلاریها و نگارخانه‌های شهرخانه ارائه می‌کند.

من می روم
«ایگو» نمایشگاه استفاده انفرادی از روایات زهرا حبیبی خسروشاهی، تخصص نگارخانه درد و دار و ولی به نشانی، تهران، میدان نک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ دارحال برگیزاری است. کجاست نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ اسفند ماه آدم آدم درد، همه روضه قسمت هایی از روزه های شنبه، از ۱۶ تا ۲۰ پایی پا آیس، سازمان ایپدیکنکان کان.
شمارا، تلفن هماهنگی: ۸۸۰۴۷۶۴۸

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

کتاب معکوس
نمایشگاه گروهی «کتاب عکس یک» به مثابه نمایشی از جلوه های تخصصی هنرمندان درد، گالری در امکان پذیر برای آن، نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر (جم)، خیابان غفاری، پلاک ۵۱، وضعیت درجه یک برگذری، . کجاست نمایشگاه که تا تاریخ ۱۱ فروردین ماه آدم درد، هما روضه به روضهایی، ساعت ۱۶ تا ۲۰ پایادی پاپیدکاندانان AST.
شمارا شماره تلفن: ۸۸۸۱۱۴۹۲۴

آدرس تبعید شده
عنوان تبعید ۳ به نام نمایشگاه گروهی استکه به نامش بناهای هنرمندان مختالی، تخصصی خانه درد و در نجارخانه اثر نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره ۲، طبقه اول، درحال برگیزاری شرق. Where is Namayeshgah ke ta date 23 Asfand Mah Adam Adam Dard, Hamme Roza Beh Rozahai Juma’a from 16 الی ۲۰ پایادی پا ایس , , , , , .
شمارا، تلفن هماهنگی: ۸۸۵۱۵۴۱۵۴

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

بهاریا
نمایشگاه گروهی “بهاریه” که به نمایش یادمان های هنرمندان مختلی منیژه آرمین، محمد اسکندری، پریسا تقی پور و… تخصصی درد، گالری درد، پروچه های آران به نشانی، تهران، خیابان فرخ نوفل گلشاد ۱ ماه نذ. نامشگاه همچنین همای روضه در قسمت های رزهای یکشابه از ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت بازدکانندگان شرق کجاست.
تلفن هامارا: ۶۶۷۰۷۹۷۵۴

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

نیمه
«نیما» نامگذاری نامشگاه گروهی خیابان که بی نامش باستان شناسی هنرمندان مختالی، گالری درد و در شریف به نشانی، تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچا ماهروزاده، پاک ۱۱ درحال برگزاری. کجاست نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ اسفند ماه درحال برگیزاری است، همه روزه به روضه های شنبه از ۱۶ تا ۲۰ پایاری، بازدکانندگان است.
شمارا شماره تلفن: ۲۲۷۲۴۹۳۰۴

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

آیدای بری
نمایشگاه انفرادی «ایدهی برای و رود به ماهوتی زیبایی» به مثابه آثار نمایشی اشکان سازان تخصص درد، در کارخانه ارگو به نشانی تهران، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچا بهدکزار استدراگال، ۶. کجاست نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ اسفند ماه آدم درد هما روضه از ساعت ۱۲ تا ۲۱ پایای ضربه بزند دکانندگان است.
شمارا شماره تلفن: ۶۴۳۴۰۴۶۸۴

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

بازیبی/ گنبد سری
«بازیابی/ گنبد سری» نامی انفرادی از آثار اردشیر محص، گالری درد و در، نیان به نشانی، تهران، میدان هفت تیر، مفتاح خیابانی جنوبی، خیابان تور، خیابان و وایبهرک و پرزآباد/پرزآباد ۲ درهال بازاری است. . کجاست نمایشگاه که تا تاریخ ۱۲ فروردین ماه آدم درد، هما روضه به روضه های شنبه ایز از ۱۶ تا ۲۰ پایادی پاییدکاندگانگان AST.
شمارا شماره تلفن: ۸۸۸۱۳۹۷۴

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

حمام ماری
نمایشگاه انفرادی «حمام ماریا» با ردپای درس اسدی تخصصی درد، نگارخانه ترحان آزاد نشانی تهران، خیابان و لیعصر (قدیم)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵ درحال برگیذری. برآورد نمایشگاه که تا تاریخ کجاست ۴ ۲۴ .
شمارا، تلفن هماهنگی: ۸۸۰۰۸۴۷۴

هنری/ کاربرد/ طراحی
«هار/کاربرد/دیزاین» نام نمایشگاه گروهی استکه بیوگرافی هنرمندان مختلیحی منند بهرام دبیری، شهریار رضایی، مهدی رنگچی و… تخصص درد. کجاست نامشگاه که در نگارخانه آریا به نشانی تهران، خیابان و علیعصر، بالاتر است سه راه عباس آباد، کوی زرین، سیاه ۱۰ درحال برگزاری آست، هما روضه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ اسفند.
شمارا، تلفن هماهنگی: ۸۸۷۲۷۰۸۳

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

گروه دری را آغاز کنید
نمایشگاه گروهی «مجموعه دری را آغاز کنید» که به نامش باستان شناسی حنارمندان مختالی، درد، در نجارخانه آریا به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سها راه عباس آباد، کوی زرین، فالاخ اصفهان ۲. نامشگاه همچنن رزا از ۱۶ تا ۲۰ پایاری بازدکانندگان EST کجاست.
شمارا، تلفن هماهنگی: ۸۸۷۲۷۰۸۳

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

۱۴۰۰۰۹۰۴
«۱۴۰۰۹۰» نامشگاه گروهی خیابان که بی نامش از یادگارهای هنرمندان مختلایی، تخصصی نگارخانه درد و دار، مؤسسه فرهنگی – هنری صبا به نشانی تهران، خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، پرذارضا، ۲ مُحَرَشال۵. نمایشگاه کجاست؟
شمارا، تلفن هماهنگی: ۶۴۴۹۴۵۰۸۴

گالری رهنمای بری گُردی در روزهای پایانی هفتا

معلم بد
معلم باد با روایتی از ردپای شباهنگی طیاری، تخصص درد و در گلاری دلگشا را نشانی، تهران، خیابان مفتاح جنوبی، خیابان سامیه، نبش رامسر، پلاک ۶۳ ذرهال برگیزاری، نمایشگاه انفرادی نامیده اند. Where is Namayeshgah ke ta date 27 Esfand mah Adam Adam Dard, hamma roza beside the parts of Rozhai Shanbeh and Dushanbe az from 16 to 20 پایی پایشتر Bazdidekandgan EST.
شمارا شماره تلفن: ۸۸۸۵۳۵۰۱۴

هنرمند ما
«فنانا پذیر»، لقب نمایشگاه نقشی، «محمد محمدزاده تیتاکانلو»، نگارخانه اسک در، ماهر باربا شاده آست، و کجاست نمایشگاه تا پست، اسفندماه، مزبان، علاقا، ماندان آست.

محمد زاده، توضیحاتی در مورد نمایشگاه خود گفت: سووه نمایشگاه “فناثیر”، فاسیل دارایی و گروه از فن آبادیری کجاست دارایی های زنده می گوید. همچانین بار ناپایداری فیزیک، تغییر و نابودی دارایی های تراژیک برداشت درد. واقعیت ردپایی است با هدف یافتن آرزوی فرضی برای آواز، اما برای بحث می توان با نگاه پارساناد به آن مراجعه کرد. آگر، چاه نگاه، نخست، بار یاب فصل، آرت بوده، اما روی آنها رافا، شاید از برخی خطاب به گروه رادار خنار استفاده کردی و بیان کنند را از دست دادی.

نمایشگاه «فناثیر» دار گالری ماهر در خانه، کتاب بایدیش وای در خیابان پاسداران، گلستان دوم، پلاک ۱۰۹ تماشا آس.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر