کشتی جنگی روسیه “مسکو” غرق شد
وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که ناو جنگی روسیه در حین یدک کشی به بندر به دلیل شدت خسارات وارده به دریای سیاه غرق شد.