کرملین: اوکراین خاطره ای از پاسخ، پاسخ، پاسخ، پاسخ یک کرد، یک روسی، یک روسی است.سخنوی رئیس جمهور روسیه گفت حزب اوکراین نظر حل مشکل خدری کرد.

به نام گازارش ایسنا به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخننوی، رئیس جمهور روسیه، رسانه های کردی به عنوان یک حزب اوکراینی به نقل از خاطرات کردهای خدری و عملیات منظم روسیه، ازسرگروه.

پسکوف گیفت: عملیات دوباره ازسر گروفته شاد و پیشروی نیروها آداما درد.

سوخنیگاوی کاچ کرملین خاطرانشان کرد کاه رز گزدث با کارگردانی خاطرات یک منبع انتظار، روسیه عملیات خود را به صورت غلاف متوقف کرد.

کرملین اوزود: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه و اما امروز، بشروی خود آدم دادند است.

تایید پاسخ پسکوف: گامهای روسی دعا می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی با تصویری عادی و ماده‌ای در منع آن لحاظ شود.

سوخگوی کرملین آدما داد: تحریرهای غرب بسیار خترناک است روسیه و روسیه قبل از آمده بود و گهامهای را شامل فعالیتهای اقتصاد بردشت. امکانات روسیه، اثربخشی اقتصاد، را شامل میکاند.

یا درباره، پاساخ روسی، با ممنوعیت آن، تحفه: تحلیل و هماهنگی بین ادارات روس به نظر گسترش تدابیر پاسخوی همسو، با منافع کاشور، لازم است.

مشاوره رئیس جمهور اوکراین، نز داربارا، در حال تحصیل به زبان روسی، Gafta Ast.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر