کار مرمتی جدید در محوطه باستانی گانشپورایسنا/ خوزستان سومین فصل آماده سازی، ساماندهی، حفاظت و مرمت سازه های آبی و اقدامات مرمتی جدید در آرامگاه یعقوب لیث صفری با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش ایسنا، فصل سوم تنظیم معابد گاندیساپور و فصل چهارم حفاظت و مرمت آرامگاه یعقوب لیث صفری به عنوان یک ضرورت در دستور کار این قانون قرار گرفته است.

فعالیت های حفاظت و مرمت مورد انتظار در سال ۱۴۰۱ شامل دو بخش است. بخش اول شامل اقدامات حفاظتی و بازسازی تاسیسات آبی (سیفون شماره ۲) ساخته شده بر روی رودخانه السیح منصور است.

این سازه در گذشته علاوه بر نقش هیدرولیکی و انتقال آب رودخانه دز به شهر گندی شاپور، به عنوان پل و همچنین سد و پل نیز عمل می کرد.

کار این فصل در قسمت غربی سازه و قسمت مرکزی این پایگاه در ادامه فعالیت های حفاظتی سال ۱۳۹۸ خواهد بود که این فعالیت ها با رعایت ارزش های ساختمان با مصالح و ملات آهک (زین) انجام می شود. مشابه بنای اولیه با قابلیت تشخیص قسمت های بازسازی شده از بنای اولیه و با هدف افزایش طول عمر بنا.

انتهای پیام