چگونه اقتصاد ایران به «مافیا» تبدیل شد؟
به نظر می رسد اقتصاد ایران همچنان ما را شگفت زده می کند. همین چند هفته پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس از کاهش «سرمایه» برای سومین سال متوالی در اقتصاد ایران خبر داد. اما کاهش پی در پی در نرخ تشکیل سرمایه به کجا ختم می شود؟