پیش بینی بازار ارز ۱۴۰۱
سال گذشته همه فعالان بازارهای مالی منتظر نتیجه برنامه بودند تا تحریم ها برداشته شود و فضای اقتصادی با تعاملی جدید با دنیا وارد مرحله رونق اقتصادی شود.