پورتو در خانه / توقف یاران طارمی بدون شکست ماندندپورتو در هفتا بست و چهارم لیگ پرتغال برابر چایل و یسانتا به حالت تعلیق درآمد.

به نام گازارش ایسنا نوبت هفتا بیست و چهارم لیگ پرتغال پورتو سادریشن نظارت و کنترلش محل لانه آن ددارچیل و ایسنث رفعت. بیس اولیه را بگیرید و ۳ دقیقه بچرخانید، Carrollo زمانی است که باید بیرون بیایید. نیما نخست با و کمپین های تیم پورتو با تساوی بدون gl توسط بیان رشید.

۶۲ دقیقه پیچ فرناندو ناوارو برخالف جریان بازی دروازا پورتو را پاز کرد اما پورتو ۶ دقیقه ۶ کجاست گل را پساخ داد. سر مهدی طارمی به تاپ رادر اختیار اوانلسون و دروازه خلیف قار داد تا مهاجم برزیلی گلزنی کیند ضربه زد.

کجاست راسته پورتو ناتوانست فرق را با با تیمهای دنبال کنده خود بایشتار کند والی همچنان بدون فحش در دل سفره مند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر