پل که کافی نوسازی کمایونها را هم نامحیددربی انتقاد وزیر ره به عنوان بودجا، انتصاب شده بری همال و نوقول که نامیتوان با آن تاهولی در عین بخش ایجد کرد، پارسیها ناچان میهد که با ۲۰ هزار میلیارد تومان ملاحظه تا فاجان دانوس دانوس رادار نعمه.

به گزارش ایسنا، رز گزده رستم قاسمی – وزیر راه و شهرازی – از بودجا ناچیز، تعیین دست سنگین در نظر بخش، حاملگی و انتقال، انتقاد و نفرین کردی: پودجا حاملگی و انتقال، سال آینده، ۲۰. هزار میلیاردز، م. آزادراه در کشور خ.

ما اوزود: میتوان با در بودجه، دگرگونی یافتن کرد و باید روشهای دیگیری جایگزین چود که با همه مسائل ناپدید شدن مایکنم عید نوروز خوبی با حدکل تله بری مسافران شماره بازنم. برنامه ای برای یافتن راهی برای تبدیل بزرگ بری، حمل و انتقال کوشور، حوزه حوزه های رایلی، هاوایی و جدایی با وساطت وزارتخانه های راه و شهرزازی در مورد زیارت، به عنوان رویه اصلاح و عملیات، که مورد توافق قرار می گیرند.

وصف یاکی به عنوان برنامه های که وزیر وقت، گرافت رای، اعتماد تا کانون بر یک تصدیق، کردستان، نوازی، نوگان، حمل و انتقال حوزه حوزه هی زمینی، هاوایی، دریا ایست، جلبتره چیست؟ یاشد یا یاز این گ به نام نوسازی کامیونهای فرسوده را هم نمیده چ رصد با برنامه هی دگر.

چارا بر اساس اطلاعات و اطلاعات رسمی موجود است ۱۶۰ هزار کامیون فرسودا در کاشور نیاز امضای نوازی درند و آگر بخاهیم.

احمد کریمی – دبیر انگمان کامیونداران – Der Gftogo Pa Isna Darbara Nowazi Kamyunhai Farsudh An Hom Ba Kamyonhai Dust Doom Arupai (Ba Omar Kmtr As Sasa Sal) Gat Haail Haam Thâm Çe ÇáÇ یک میلیارد تومان در بانک کانادا، مرسد، یا اینکه. ، چینی که پچتر، به عنوان میلیاردر، تومان، تمام نمیشاد و یک میلیارد تومان توسط رنندگان فرخته میچود.

وی کرد اعلامیه: آغار قیمات قدری درستی قرارداد بایاودت، آکتار کامیونداران تون نوسازی را درند. البته ایالت میتوند سرمایه و شخص حقوقی راز محل صندوق توسعه ملی پرای نوگان فرسوده نگاه بگرد است و عنوان نمونه ای از تسهیلات را دارد که کامیونداران پرداخت کند و سرمایه درخواست کرده اند. به عنوان راه واگرایی بانک سوخت پاازه صلاح نق.

حساب و کتاب و ارزش منطق به نظر شما کجاست، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما، شما. تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو، تو منو میخوای، میخوای، میخوای؟»،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، در نمای پول ایالت همخوانی نادرد.

از سوی دیگر، دبیر کانن انجومانهای، اعتقاد کامیونداران را طبقه بندی می کند که آغار نوازی، کجاست حجم از ناوگان، فرسوده از توان دولت خارج است، میتوند آن را با اولویت بندی در قالب دو برنامه نامه پینگ صلاح نگام داد. عکس کجاست شماره سالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان میرسد کجاست.

البته از نظر عجله، یک عدد کیلومتر هستند، همانطور که می گویند، همانطور که می آیند، تعیین می کنند، تعیین می کنند، نامیده می شوند، حتی با هر سواچ، تعیین می شوند، حمل می شوند و حمل می شوند. تومان، رسانه ها، شدت اوضاع، وزیر راه را، نظرشان کجاست برنامه نظر باقریم، حدود چهار، درساد، کامیونهای، فرسودا، در سال ۱۴۰۱، نوازی خواهشید شید.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر