پرداخت حقوق معلمان به تمام استانداری ها
۴ ماه حقوق معلمان در تمامی استانداری ها پرداخت شد.