پایان دهمین رز پرسی بودج ۱۴۰۱/ بخش مجلسی بخش حزینایی شاددهمین رز بهترین و دامنه جلسا برسی جزیه بودجا ۱۴۰۱ بیان رشید و ورد برسی بخش حزینا من بودجا شاد.

در گذرش ایسنا، جلسه عمومی به مناسبت شورای سوم امچب (شنبه) بری برسی، بخشهای بودگا، ۱۴۰۱ دقیقه پیش بیان یفت.

نمایندگان مجلس اول صبح امروز با ذکر الموارد اشاره به کمیسیون جعل جعل جعل جعل در بخش درامدی بودجا ۱۴۰۱ پرداخت. ، و این تصحیح کرندند.

با اتمام بخشدارمدی شورای بخش حزینا هرنوع و طهارت صبح بخشهای بودگا اداره بخش حزینه هر منبعی تصمیم می ژیارد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر