و او به خارج از کشور سفر کرد، اتهامات ایجاد شد، ۱۵۷ وزیر امور خارجه، فدرال، عرب، پاسخ، کردسعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اتهامات واهی به ۱۵۷ وزیر امور خارجه اظهار داشت: عملکرد ثمره انقلاب با حرکتهایی که از نظر معامله گری و دیپلماسی دیده می شود متفاوت است. منطقه جمهوری اسلامی ایران، ته چند، ماه گزته خاوند.

در گازارش ایسنا، سخنوی، وزارت امور خارجه، اتهامات مکرر و مبنای مداخلات ایران، مسائل داخلی، دگران و همچنین کوشوری، مداخله گری به عنوان سابقه، به عنوان سابقه تولانی، به عنوان «تنچ عفرین» و منطقه «جنگ افروزه» و «افروزه» در شمال یمن.

خطیب زاده صدر نوع بیان کجاست، بازگشت بالا، رامانی، رامانی بور، تحکیم پیوند ایران با همسایگان، آدرس کرد و حفار بار، موقعیت حاشیه ای ادعایی، جمهوری اسلامی ایران، دعوت از همسایگان، قفتو، واتو، گز , قات له ام

سخنگوی و وزارت امور خارجه به ویژه در ولایات سقانا ایران، با مردود شمردان بیانیه، تامی اقدم، جمهوری اسلامی ایران، رادار چارچوب، آثار حکیمت و تممت آردی، کاشور دانست و مداخله دینگرانک. راغماندارک.

خطیب زاده حفظ و تایید قانون اساسی اینجا دفاع عالی جمهوری اسلامی ایران است

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر