وزیر بهداشت: تاکنون ۶۸ میلیون دُز واکسن تزریق شده استوزیر بهداشت: تاکنون ۶۸ میلیون دُز واکسن تزریق شده است – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید