وزیر آموزش و پرورش: پیروی از شعار سال کشور را به قله های پیشرفت می رساندوزیر آموزش و پرورش گفت: مطمئن هستیم شعار امسال حضرت آقا با عنوان تولید دانش و اشتغالزایی ما را به قله های دانش و پیشرفت خواهد برد.