وجوه در نظر گرفته شده برای فروش فرآورده های نفتی مستقیماً به حساب خزانه واریز می شود
رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد: مجلس با الزام بانک مرکزی به واریز تمامی منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی به خزانه و بستن سایر حساب ها، شفافیت و انضباط مالی را برای شرکت های وابسته به وزارت نفت افزایش داده است.