وام مسکن جوانان تهرانی دو میلیاردی شد
وام مسکن جوانان تهرانی با مصوبه بانک مرکزی به دو میلیارد تومان رسید.