رژیم لاغری سریع

واقعه کوخاوی مرگ شهروند سالخوردا فلسطینی در رام الله را “بی اخلاق” خاوند.رئیس استادیوم اسرائیل، آرخیم، حاوی نتایج تحقیقات درباره، مرگ شهروند، فلسطینی-آمریکایی، هنگام میانجیگری نایروحی اسرائیل است.

به گزارش گازارش ایسنا، به گزارش یدیعوت آهارونوت روزانا، اویو کوخاوی، رئیس ورزشگاه آرک، دولت رحیم صهیونیستی: عمر اسعد (سال ۸۰) ناحیه نازدیک رام الله باه گوناهای خاترناکی و غاررک را اداره کرد. تناقضی بین ماموریت آن و حفظ طاق اسرائیل و وجود نادار. طاق سربازان اسرائیل و راهبران آن ابزارهای را دعا می کنند با حوادث پچیده درند برخورد کنند.

هدیه دادیم: چه میخواهیم هار سربازی که میدن چگونه بججنجد کرامت انسانی و ارز ارک اسرائیل را نز سیو کند.

آرشیم صهیونیسم امروز (صحشنبه) نتایج تحقیقات درباره مرغ، در شهروند فلسطین، رسا صادر کرد.

طاق در رحیم فرمنده گردن و گروو را به عنوان پشتیشان برکنار کرد و فرمنده گردن «نتزه یهودا» مواخذه می شوند.

صهیونیسم را بیان کنید.رسانه های کردی.

نتایج بررسی ها انجام شد و نتیجه بررسی ها انجام شد در نتیجه بررسی ها نیاز به مصاحبه با اسعد اسعد بنیامین نازدیکی رام الله بود. در مورد نیروهای چه زمانی است که کرندند و اسعد رأ بیهوش روی زمین رها کارندند بدون انکه بفهمند و حالش سخت است، نقش ماموریشان شکت خرندند.

اسعد ۸۰ صالح، وابسته به آمریکا، نز دشت، جریان یورش سربازان، اسرائیلی، با روستیش گلجالیا، واقع در شمال رام الله، با شهادت راسید، یا حجگام در ایالت بازگشت به عنوان خانه مردم خود بیاز سرباز و بوداش درگیری با آنها و بزدشت و ضربه و فحاشی به شهید رشید.

مشاوره حقوقی، فلسطین، سوریه، پرچم کردستان، کالبد شکافی جسد اسعد، عوارض ۱۰ ضربه، ترکش های قرمز و کوبودی نقاط مختلف بدن یا حکم سرش تماشای شادند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر