هنگام قرار دادن پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی بوجود می آید؟ زندگی کامل لیپوماتیک کویتوس


در جراحی بزرگ کردن سینه ، قاعده ای که باید بسته به حجم و بر این اساس وزن هر پروتز مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال اینکه نتایج دراز مدت خود را حفظ کند کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان نیروی جاذبه قفسه سینه سنگین (همراه با پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز از اندازه خاصی فراتر رود ، می تواند در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال تماس پروتز با پوست به دلیل آزاد شدن بیشتر سطح برای قرار دادن پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر بافتهای نرم که پروتز را می پوشاند ، بیشتر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید