همکاری نفتی و قاضی ایران و تاجیکستان، گسترش میابدوزیر نفت با بیان اینکه کارگروه انرژی ایران و تاجیکستان یک گارفا است، رسانه کردی مانند سطح مبادلات بازرگانی دی کاشور با بیش ۵۰۰ میلیون یورو مرسدس است.

به گزارش ایسنا، جواد اوجی امروز پس از ددار با «دیلیر جمعه»، وزیر نیرو و ذاکر ابی تاجیکستان، ویرایش گردآوری هدیه خبرنگران: نخستین صفر، وزیر انرژی تاجیکستان، در ایران کجاست؟

وی اوزود: وزارت نفت ایران تحقیقاتی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی به کارگردانی زرفیت و توانمندی های که در زمان استخراج، کشف و بهره مندی در زمینه نفت و گاز و فراش نفت و گاز دیرین پالاید انجام داد. و ایلشگاه کرد و توافوق هی خوبی هستند دیرین زمین دشتیم.

وزیر نفت سره کرد: درباره صادرات فراورده نفتی، قاضی، گاز مایه (PJ) کنار سوله رایلی مزاره و جاده خطوط انرژی کارگرو، میان دو کوشور شکل گرافت خه بهرامین بهرامین.

Ogi Ba statement AinKh Anchaouallah Iran der search expansion Midanhay denied and Gaz Tajikstan Mcharکت Khoahid krd, Gvt: der پی excretory Shadan Drkhost Bazsazi and Nosazi Palaîhگahaai denied where کchor Iran Ba ​​Atkaa made by Tawanllikhahrohroh پخدای پچالهو پشکی. خود را به کوشور دوست و برادر تاجیکستان اعظم میکند تا تا توافقه در زمین انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی باهسورات آگری چود.

اشاره به بهبود و گسترش انرژی دیپلماتیک دولت سیزدهم است که به کردها نشان می دهد: نگاه دولت مردمی با هویت خود به عنوان خورهای دوست و برادر به عنوان جمله تاجیکستان با خودرویی که مسیر دو کشور، سفرهای خارجی، مرز اصلی مردم، مردم بودیسم این برنامه امضا شد، جایی که سطح مبادلات بازرگانی با تاجیکستان با قیمت ۵۰۰ میلیون یورو است.

وزیر نفت یدور شاد: اصلی امروز با وزیر نیرو تاجیکستان جستجوی صادرات نفتی و صدور خدمات فنی و مهندسین شرکت ملی نفت ایران در شهر آمادغی کرد رسانه قرار دارند.

ایران

وزیر نیرو و دفاع ابی تاجیکستان سرچشمه آداما هدیه: چارچوپ چیست که در آن رفت و آمد می کند، چندجانبهی ماباحیث منبع هماکری درباره، صادرات نفت خام به تاجیکستان و آوزیش، مناسبت های اقتصادی، اجتماعی و فرنگی است. ? Metwanim hamkaryai do koshur ra dheem expansion.

جمعه آدم داد: تجربه ارزنده ایران در کشف و تولید نفت و اکتشاف گاز رامتره کردیم چه دستورالعملی دارد؟ و اما مسائل دیگر مطرح، مشورت ایام زمین، تکمیل نفت کارمندان و غلاف گاز و حضور اینکه ایران، فریاد بزرگ، زراعت نفتی و غازی، نهادر منطقه بلخا در جهان و مردم ایران مشکل دارند این به معنای تشکیل شد است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر