هماهنگی پرای صادرات مجاز سب، کیوی و پرتقال با چانه را گرفته است.جلسه استادیوم، همکاری، پیوندهای اقتصادی خارجی، با دو قانون اساسی کار «مشکلات مناطق مرزی» و «دیگران همکاری اقتصادی در باچین گذاشتند» به ریاست مهدی صفی، معاون دیپلماتیک اقتصادی وزارتخانه ها برگزار شد. روابط خارجی و با حضور اعضای ورزشگاه «معان معکاری»

به گذرش ایسنا، صفر، که یک ولسوالی ایجاد کرده اید، مرزی را برای، صادرات، واردات و صادرات خدمات مهندسی، به کشور های همسایه، بهمت، ارزیابی کرد و اوزود آگر، واحدی بری، جود، دور شهیر. Paşdıyırğırğırğırı تا پش به عنوان سه پربیر فازیش داد.

حاضر هستی کجاست جلسه مردم حلاش اینجا ولسوالی مرزه و عدم طرح یک جری تحقیق و راهکارها و پیشنهادات نظر کرندند.

از کجا شروع کردی ادم از کجا شروع کردی خاص فریندهای آگری و قره داد و بیست و پینگ صالح ایران و چین توضیحات و توضیحاتم را همراهی کردند که مهم ترین آنها با اطلاع رسانی دستگاه دستگاه راشد اصلاح شد؟

خاطر، به دلیل این پیام، راهنمای گسترش صادرات، کاشاورزی، جمهوری اسلامی ایران، به آنجا گسترش یافته است. بازارچه چین با محصولات دریایی و همچنین عبارت ابسیان نیاز به دارت و فرصت خوبه بری صادرات محصولات پروتو دیایی با چن فرح. مورد مخصوص محصولات کاشاورزی نز با عکس کمد آن توسط وزارت جهاد کاشاورزی پرونده دیپلماتیک کاشاورزی شکل بسته آن و برای صادرات آب و کیوی مجاز بود. کیوی و پرتقال در مورد اسلام بهمره دشته باد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر