نیروهای مسلح هوشیارانه و با زیرکی تحرکات دشمن را رصد می‌کنندنیروهای مسلح هوشیارانه و با زیرکی تحرکات دشمن را رصد می‌کنند – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید