نوش آبادی: خاطرات در حال راسیدین به جمعه بیندی نهایی است.رؤیس فریکسیون دیپالماسی بیناللیلالی ومنفعات شرکی اسلامیا بیان آنکه دردنکه شدین بهنا نهایهی ابزارهای موضوعی قوانین ارسال شما نمی توانید موضوعات جدید را ارسال کنید نمی توانید پاسخ ارسال کنید. نمی توانید پیوست ها را ارسال کنید.

حسین نوش آبادی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، به عقیده خود، دیدگاه های خود و وساطت قالیباف، درباره، مطهری، شدت نظر عالی، امینت ملی، ظاهر کردها: تصمیم شما چیست؟در تمامی حوزه های ماربوتا طرح گیری کانیم بری طرح های سرنوشتساز بیاد تمامی مقامات و مقامات پیوند دار جران باشند و نیز برس طرح اصل عزت، حکمت و مصلحت تاک شد.

وی آداما داد: باتوان پولی، خاطرات فواید مالت ایران، دفاع از Kneem. وضعیت رایدن با نقطه پایانی خاطرات هیستیم ص بیاد، مجموعه بندی معقولی، داش او و طرح حکیمانا بیژیریم چگونه است. پارتی در مقابل آنها فوائد مالت ایران در سای شامل آنهاست لازم است چود بگیرد پس اطمینان لازم و ثواب راستی عزمی و آگرا و قولش را گرفته اید. یک امر ضروری است طرفی در مخالفت با «پزارند» که باید ایران، قدرت این هود، و دستاورد بزرگ دستیابی با فناور بومی اسلامی را حافظ کناد آغار، تصمیم گیرنده هستند و باید در چهارچوب، حفظ کنند. منافع جمهوری اسلامی، حفظ حقوق ایران؛ با دستان نهی از ستمگران و ستمکاران چشم به کار بگردان که بیهوده سخن هستند.

یکی از اعضای کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی کجاست یک مجلس شورای اسلامی تاکید بر پاسخ:طرف سلام روبروی پسرند،پرجام سود چیست،نبردیم، نام چیست؟ «الف» «یژک گروه» و جریان «پرجام سود» (براند) است. او به نظر خود فوایدی دارد از جمله شورینگ، صلح و آمنه جهانی و جمهوری اسلامی ایران.

نوش آبادی ازهر کرد: خاطرات در راهاله ای قررفت که در اهل رشیدان به جامبندی نهی هیستم; من حق دارم طرحم، ساخته شده، درست، سرچشمه جلال و خرد و اصلاح و امنیت منافع کشور ایران. یک راستا همگری و توافق نظر بین نیروهای سهگانه و دو مسئول ضروری، طراحی شد تا در چارچوپ سازوکارها و راه های سیاسی کردن نظام کل نگر نظام بشد وجود دارد. دو مقام دار شورای علی، آمنه ملی کاشور، سایر بخش و نیهادهی تصمیم ساز و ویحه با کمک اقدامات چود به دیدگاه شخصی که در رده معظم رهبری بود نگاه کردند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر