نمازی: فوتسال حفاری بازیچ، آده، کیست، شاد / چار شهمت اذهرخواه نادرند؟ایسنا / خوزستان پیشین کاپیتان تیم فوتسال ملی حفاری باعبراز نرهاتی از پاییز کجا تم باه لک یک کشور، جی وی تی: فوتسال حفاری بازچ آدهای آز دو مقام مسئول درخشش با ندانیم کاریشان ارزوی گوانان یک شهر و تیداد راهدران.

فرید نمازی، دار گیفت و گو با ایسنا، درباره، سقوط ملی حفاری، باه لیج یک، ایزهار کرد: تیم فوتسال حفاری کجا افتاد، پرایم، ابر، انگیسه آستکه، اصل نامیدنم بیاد چاه بیگویم؟ تیمی که برند فوتسال ایران نام مستعار گرفته بوداز فسل اینداه باید DR LEG LIK TOP BIZAND و با عرض پوزش.

ما پاسخی به پاسخ هستیم: تیم فوتسال حفاری گوانان باسیاری رشد کارندند و فوتسال ایران معرفتی شادند، اما همین الان وقت بقیه مردم کجاست و پای من به عنوان یک فصل در حال پیشرفت، حق فوتسال حفاری، زائران، شادین، یکی دیگر از مسئولین حمله.

کاپیتان سابق تیم فوتسال ملی حفاری افزود: نمیدانم دو مقام باچگاه بابت پلایی، کسار فوتسال حفاری، اورن، چه میخواهند بیگیند و در اصل می تواندان، شب راحت صبح کنند. یک فصل جاری است، شما میله، نتیجه ضعیفی دارند، همینطور رابطه شان، بهانه کجاست، خواهی، نکردند، و شما معذورید؟

آدرس پاسخ چیست: در مورد زمان شروع کلاس و حضور جمعی از افراد، چند تجربه را تجربه کرده اید؟ چارا در لحرف حی باید با نام گوانگگری تیشه با پر فوتسال حفاری زند. ببخشید کردی وقتی فصلی در راهه من قدر یک ضعیف رو میدونم وقتی کردها میریزن دوست دارم البته چند به عنوان یک هدف، مسئول سقوط بیل‌های غنایی جوانه بود و در نهایت هدف، رصدند و بدبختی رخ داد.

نمازی گفت: نارهت و دلگیر هستم کجا افتادند؟ دو مسئول خوزستانی هستند از جمله داد فوتسال، حفاری، نرگسدن و نگرانی و جنگ فوتبال خوزستان، شدت نبرد و موشکافی دو مسئول. چا ی بار و تیم کارشناسی در باشگاه با تکه تکه شدن و تحلیل کار کرد تیم دار کلاس ابتدایی نابردخت. آنها مسئول حفاظت از سیستم مالی هستند و ما هیچ رازی نداریم.تیم نیا.

بیانیه کرد: دو مسئول حتی به عنوان یک تیم امنیتی وظیفه حفاظت از رشد کاردان را بر عهده دارند و نتیجه آن کامل است.گام های هنر برند فوتسال ایران یعنی غلاف حفار کجاست. هر نقدی در ماشین را با فوتسال حفاری نمه کرندند آی نقد مدریانی پالای سری تیم پودند که قضا و ارزش در سهمیه را من دنتند. آمیدوارم این دو مقام کجا هستند؟ فقط خداحافظی کن که های که انگیزه سقوط جایی است که تم پر شادند است، ببخشید خرد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر