نشست مجمع عمومی عادی برگزاری بانک غزهجلسه مجمع عمومی عادی که دو نفر از صاحبان سهام بانک قارداشگری نظر انتخاب اعضای هیات مدیره بانک رز شنبه هفتم اسفند ماه ۱۴۰۰ ماه برگزار شاد.

به نام گازارش ایسنا، در رسانه لینک های عمومی بانک گردشگری، جلسه جلسه با حضور بیش از ۵۴ دکتر شمداران برگزیده شاد، محمد بیگدالی به آدرس عضو اصلی رئیس رئیس بانک گوردشگری و انتخاب علی رضا لقب مجیدی علی.

رئیس یک مجمع عمومی که در آن جلسه تشکیل شد با اطلاع اعضای حیات ریاست پیشنهادی سوابق آگری هاریکاز اعضای قیرات کرد و شمداران با عنان آشنا شادند.

این دیدار با حضور مرتضی خامی مدیر عامل، حسین رحمتی شهردار و اعضای هیات رئیسه بانک گردشگری و همچانین نامینده سازمان فرابورس در سالان برگزار شادد در جلسات ذکر شد.

جلسه مجمع عمومی عادی با تور بالای سر دو همراه معمولی سیهام بانک گردشگری با حمایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار شاد و علاوه بر آن حضور بیش از ۵۴ درساد شمداران، سایر دو همراه با پیکان با تصویر (آنلاین) کارگردان.

بانک گُردشگری لشکر ۱۰۰ در سراسیر کاشور درد.

پایان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر