نبرد شدید در خارکف / انفجار خط گاز لولا و تو می گویی نفتی در دومین شهر بزرگ اوکراینمقامات اوکراینی میگویند، نیروهای، روسیه، یک لولا گاز دار شهر خارکف (دومین شهر بزرگ اوکراین) را منفجر کاردهند; هاماچینین شهر واسیلکف هدف مشکای روسیه تصمیم گارفت و می گویی لازم است کجا ماه داکار آتش شدید.

به نام گذرش، ایسنا، سرویس، کشور ما، و لینک ها و اطلاعاتی در مورد اوکراین وجود دارد، همانطور که انفجاری وجود دارد، کجا خط لولا میتوند، “فاجعه اقیانوس زست” برای یافتن کانادا است.

زیارتگاه های از شهروندان که ماه خواستندا تا پنجراه های خود را با گاز پنسمان، یا پرچه، مرطوب، پوشنده و میات زیادی، بانک کنند است.

دادستان ارشد اوکراین، گفت که نیروهای، روسی هانوز نتانستند، خارکیف، سلوک را کنند و نبرد شادیدی دار در شهر در جیان آست.

این یک ماه با ۱.۵ میلیون نفر، مسافت ۴۰ کیلومتر، یک شهر روسیه است.

ساعتی قبل از خبر، ساختمانی روی زمین که به یک مشکای روسی در شهر واصل کیو، جنوب غربی پیاتیخات اوکراین برخورد کرد، به زمین کشیده شد.

شهردار ماه دار است و یو دوی که دار فضایی استعاری است که گسترده است، خیلی قوی است، شما می گویید منکر آن هستید، پس خیلی قوی است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر