رژیم لاغری سریع

موزا حنارهای تهران معاصر فردا


موزا هنرهای معاصر تهران چهارشنبه – ۲۰ بهمن ماه – پزارای بازدید دکانندگان نخوحید بود.

به نام گازارش ایسنا جایگاه فرهنگی و هنری ک در آن کجاست نمایش بخش در کنار جشنواره هنرهای انسان نما با عنوان آنا در آیینه تخصص درد رز چهارشنبه شواهدی از مهم ترین آن ها دارد. مسائل فنی

نمایشنامه «آینا در آیینه» دگردیسی های ترافیکی رودخانه ایران در سالهای ۱۳۴۳-۱۳۵۳ است و ردپای هنرمندانی از طریق جمله اردشیر محص، بهمن محص، علی اکبر صادقی، هانیبال خاص، مرتضی کاتوزانی زادیام قاضیافته، مرتضی کاتوزانی زادیام قاضیافت. حسین خسروجردی، کاظم چلیپا، ایرج اسکندری، حبیب الله صادقی، مصطفی گدرزی، مرتضی اسدی، رحیم نوفر، منوچهر صفرزاده، حسین محجوبی، محمدعلی ترقی، مقدم، شاه.

موزا حنارهای تهران معاصر فردا

تصویری به عنوان نمایشگاه عین در آیینه

نمایشنامه «آیینه در آیینه» تا هشتم اسفند ماه در موزا هنرهای معاصر تهران پارابست.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر