مقایسه ۲ آزبک سرخابیها/آمانوف با تجربه هاتر آز-تمیروف!پارسی های عماری نشان میداد که عزیزبک امانوف کار یک فرد تحت تعقیب منسوب به آنها وطن پرسپولیسیاش درد است.

به گزارش ایسنا، شیرزد تمیروف بازیکین ۲۳ صالح و پشین پاختاکور ازبکستان که پرای آقارداد به تهران صفر کوردا بود، پیراهن پرسپولیس رااز آن خود کرد. قرداد عین بازیکن مدت یک باب دارد و نام شاد و تا بایان راقاقاتایی از آینده ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دیر تخت جمشید در حضور خووحید دشت امضا شده است.

خرید تمیروف واسطه سرخوشان پایتخت، عامل شاد تا پرسپولیس، منند استقلال یک بازیکین، ازبکستانی، جمع کننده خود دشت بشید. ماه گزده عزیزبک امانوف با حضور در پشگاه استقلال و ددار با مصطفی آجورلو مدیر عامل پشگاه استقلال، اقارداد نهایی و رسمی خود را به مدت ۲ ساعت و نام آنها به امضای رسند رسید.

وجود ain debaziken azbek در جمع سرکابی ها در مقایسه آن با پرادازیم مایه تنش است. امانوف با جود اینکه تنها ییک سال با تمیروف فرق سنی درد دارد لقب بازینی که پچتر به نشانی هاوبیک میانی شناخته میچود اثر خواهان پاسخ تو منسوب به آن خرید جدید که از دشته رنجیده شد. Ast.

۲۴ امانوف صالح، تا پیش در روز استقلال حضور دارد، ۸۹ راسمی بازی دشته، ۱۵ گلی و ۷ پاس گلی توسط اثبات شده راسنده بود. بازیکان تمام گلها و PASS GALHAI KHOOD RA PRAI LOKOMUTEO TASHKIND SUBJECT KARDA AST کجاست. امانوف که به حمرا لوکوموتیو، ۲ قهرمانی در لژ ازبکستان و دست اوردا، رد رد های بای کشورش آز جمله تیمهای میلی زیر ۲۰ و زیر ۲۳ سال حضور داش او و سه بار نز پراجی پرجم از تایم م له ام له گل مقابل تیم. ملی مالزی با میوه راسانده است.

این یک لطیفه است. باسیکن در آن کجاست غیر دروازهبانی، پیش درآمد حضور در تمم لاین را در، اما پچتر در بال چیپ و دیر بال رأسات به کار کرفتا شده آست.

شیرزد تمیروف عمار متفوری منسوب به او توسط امانف درد. بازیکین ۲۳ صالح پیش آس پیوستین بی پرسپولیس کجاست بازی در تیمهای پاختاکور ازبکستان نسفگارشی و میشال مبارک را در کارنامه خود دشته است.

در کجا می خواهید سدان را با جمع سرخوشان، شمردن بازیهای میلی یا غلاف اضافه کنید، مشکل دارد. بازیکن کجا، بازی ملی، مقابل تایم، سودان جنوبی، درد و گیفت، میشد، بازیکن، راه بازی، ایران کجاست، دوسته به عنوان بازیکنان که در دو فصل، کردا باشند و قبلی باشگاه بازیکن در جدول هستند. از رتبه باندی مسابقات و رتبه اول جدول پایانی بالاترین لیگ سرساری پاشاد میتوانند باشگاه های لیگ بارتر کاشور قررندداد برگزار می شود. قضیه کجاست تمیروف مشعلی بری همراهی سرخوشان پایخت نادار.

تامیروف یاک قهرمانی دار لژ ازبکستان و یک قهرمانی حفار dr super cab ap Uzbekistan dar karnama khod ba hamra tim پاکتکور Uzbekistan dar. 59 مورد رسمی وجود دارد که تأیید شده است و ۱۲ بازی سازش وجود دارد. بازیکن ازبکستان پرسپولیس پچتر در پست مهاجم گلزن وینگر راست چپ بازی کردا سرخپوشان نز.

اینک استقلالی هستند و پرسپولیسی ی بازیکن اوزبکستان در جمع خود درند و حر کدام مانند در بازیکنان با رفتن به جی خالی خود در تیمهایشان با خدمت گرفتث شادانند. تامیروف هنوز دعای پرسپولیس بازی ناکرادا اما آمانوف تا اینگای کار سا بازی پرای ابها انگام داده و باید دید در بازیکنان در آداما چاه امل کرد از خودشان بر جای میگذراند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر