مغرای پیام سازمان ملیتی دو دغدغه داردسازمان، امور مردم مالزی، مردم، دو مالک، دغدغه های رسانه ای کرد، نظر، نگاه بارگاه ملیاتی، مربوط به فعالیت های خوددر کارتبل، اطلاع رسانی الکترونیکی آن، خدمات الکترونیکی سازمان.

به نام گذرش ایسنا، سازمان امور مالیاتی، امور رسانه های کردی: my.tax.gov.ir را با ثبت قلعه قلعه آقادم نماید مطالعه می کنم.
مقرایی در پیامک در زمینه ارائه صورت های مالی و مطالبات مالی مربوط به آن، نتایج فعالیت های اقتصادی و اطلاعات از مدیان اخذ می شود.

علاوه بر این، عادل با جهت آخرین تقسیم، بصیرت آن (۳) ماده (۲۲) آیین نامه گرائی موضوع ماده (۲۱۹) قانون ملیاحی مستقیم است، نظر او نکاردن، تقویمش، یا حساب سیاه است. و زایان یا تصویر نمایش و شکست آن یا نجات او زهرای او نامش ضاماد نشان دادن مبلغ صفر با توجه به تمام مبالغی که تصویر مالی شما ذکر شده است یا عکس شما در بالا مطابق با به تأمین‌کننده‌ای که خانه‌اش است، تحویل صورت مالی که مطابق با تصمیمات قانونی مرتبط با دریافت نام باشد.

دارآیین زمین، دار راستی که احکام حقوقی بالا داد، سازمان امور مالی، دار اطلاع رسانی، هر رسانه کردی، مانند قضیه نسل ازهرنامه براوردی و صدور تشخیص مالی برج مدیان زیر است:

۱) دو نفر از مالکانی که به چنین کاری اشتغال دارند، کرد از سال ۱۳۹۸ که نظراتشان را به وی نسبت داده اند، پیوندی به موضوعی که از نظر وی ماده (۱۰۰) قانون دارایی بود، جویا شد.

۲) تمامی مدیانی که ازهرنامه تسلیمی که به نظر اثر کرد سال ۱۳۹۹ با کارگردانی توضیحات فوق، قابل اعمال در تصمیمات حقوقی نبوده آس.

۳)تمامی مودیان دارای اجرای نظرش نظرش ظاهر پولم به نظرم کارم تعیین وقت مقرر قانونی خدری کردند.

سازمان امور مالی همچانین تایید کردی به عنوان مدین ذکر شده و تصویری از آن منسوب به آن نشانه تشخیص مالی صادر شده گزارش قوی با مثبت با مثبت با یک بیانیه، یک یافته، یک دلیل، یک اعتراض به اعتراض «پسهودید پشندیزمان» و یک واقعیت تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت امور مالی به پای دوست.

ضمناً اعتراض آگر مودیان ملیاتی هماره با منتسب به ایشان شد که بر اساس آن نظریات ایشان با توجه به شرایط قانونی، یاد شدا، مهلت تصمیم قانونی، برای ارائه درخواست، اعتراض به ملاقات با شندن. و راصدیقی نخواد بود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر