رژیم لاغری سریع

مسابقات پایان هفتای چهارم اسب دوانی کاشور در اهوازایسنا / خوزستان برترنه هی هفتا چهارم اسب دوانی کاشور در اهواز معروفیه شادند.

دوره مسابقات هفتا چهارم سیامین قهرمانی اسب دوانی کاشور امروز کورس ۱۵ بهمن ماه در پینگ و دوی مسافت ۱۴۰۰۰ متر در مزبانی اهواز برگذر شاد.

به گزارش ایسنا، دار کورس اول آزاد دشت، پلاستیک اچ دی و آتوسا روشن، دار کورس دام از مک الیاسی، ویکتور کوهستان و بویکا و دار کورس سوم بدا باران، عمون نصیری و آچ تابوکاو به ترتیب اول.

کورس همچانین در چهارم پایورخان فلاح، پریمون علیخانی و پادشاه صفوی و در کوراس نجم پتان نقدی، آوا ایساتیس و پیر بابا سردار به ترتیب هی اول تا سوم قار پیوندند.

کجاست رقبت ها به برگیزاری چهار هفته دگر به کار خود در احواس پایان می داد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر