مرز نگری و تثبیت ۸ میلیون هکتار از اراضی ملی در فارسایسنا/پرشیا مدیر سلسله راویان و اموال فارس گفت: با از بین رفتن کارشناسان کجاست اداره کل و منابع طبیعی و آبخازداری فارس نصب و صدور راوی بالغ در زمین ۸ میلیونی. هکتار از زمین های میلیون نفری.

سید مهدی هاشمی شنبه ۷ اصفهان در دوست مشاوره حفظ حقوق بیت المال یک ضرورت است و یک ضرورت یک ضرورت است و معامله توسط ادارات توسط اداراتی انجام می شود که ثابت شده است شتاب دوست در جایی مستند شده است. اراضی مورد تایید و تصویب قانون اساسی است.

یا به عقیده وی وسعتی بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هکتار از اراضی فارس وجود دارد. .

با کمک کارگردان زنجیره انتقال و ملک پرشیا تایید می شود. برهان و سند سازی تمام اردی ملی استان تا پایان امسال انجمن میچود.

آدرس هاشمی کرد: همنگونه که قانون جامی حداد نجار ادارات اثبات انتساب و اموال به عنوان کوشور را با سند ملک و اراضی کردی با استناد به آن در ضمیمه مواد ۳ و ۹ قانون ذکر شده فوق حک شده است. بند، استاندارد، کاداستر، با ادارات اثبات هیستند و خواستار، ارسال اسناد و مدارک، حکاکی بری جانمایی و تائید و صدور سند مالاکیت تا بیان سال شاد.

یا همچینین با اشاره به ضرورت دولت و ادارات که موانع و حدود دولت نجاری را برافراشته اند تا زمانی که شفافیت حقوق دولت پیدا شود و مردم در سرزمین های ملی و من. کشور، و حقوق وجود دارد، پیدا شده است.

مدیر سلسله نقل و انتقالات و اموال فارس خاطرنشان کرد: سندی است از سند سازی از اراضی شوورزی، آستان، در ماه، قزه، قرگاه، جهادگر، شهید سلیمانی، شتاب در راوند، صدور عناوین صاحبان اراضی مانند زرزی دارم مرکز شهرشاورزم، شهر ایستان و امور اراضی فارس و معلومات اهالی صدا و سیمای آستان، رجوع به تسریع گردش سند یک پش پیش شود. با ۱ میلیون و ۷۰۰ هکتار از اراضی باشم.

گوافته هاشمی، اوراق مالکیت زمین، بالغ ۸ میلیون جریب زمین، که ۴ هکتار و ۳۴۳ قطعه، ۱۵ هکتار زمین کشاورزی به ۲ هکتار و ۲۹ قطعه، ۳۰ هکتار زمین و ۴۰ کشور و ۴۰ تبدیل می شود. هکتار از اراضی هزار و ۱۴۷ قطعه بخشی که بسیار موثر است.

یا به عنوان اشاره به ضرورت ادارات همکاری و ساسمانها آنها به عنوان اداراتی که ثابت می شود جهت نصب اموال دولتی با هدفی که در قانون مشخص و جامع انجام شده است ایجاد می شود.تشکیل تصمیم گاه. -ها-ها-هاد-نگاری-دست-گ-ها-ها-دوتی در حضور نماینده های استانی، دادستان، سازمان پازارسی و دگر دستگاه های متوالی و پاهای سازمانها بودا و ارائه معاملات کرد آمیدواری توسط ادارات. و Sazmanha-dd-pa-imi-mal-e-defense.

در حضور یک غرفه رئیس هر بابا و دو نفر از مقامات اداری و سازمانهای فارس با خرابکاری و حفظ سرزمین ملی و منابع طبیعی آن یک شورای پیشگیری تأسیس کردند، استانبول برگزار شاد کجاست؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر