مراسم پرچم سنتی در دزفولطبق آداب و رسوم سنتی، در شب عاشورا، پرچم های مزین به شال عزا به سمت آرامگاه مبارک رودبند حرکت می کنند و پس از قرار گرفتن در چند قدمی آرامگاه رودبند، پس از مراسم یادبودشان، این علم ها پس داده می شود. به خانه هایشان این روند تا صبح عاشورا ادامه داشت و تمام علومی که در شهر دزفول به وجود آمده بود در شب عاشورا به آستانه رند رسید.

عکاس: امین نزاری – محمدمهدی عاملی