رژیم لاغری سریع

مدیر pyamدکتر پی درگشت سعید تشکری، نمیشنناموس و داستاننویس کشورمان، قدیر آشنا، مدیر کول حنارهای نمایشی پیام تسلیتی به صورت کرد گسترش یافت.

به نام گزارش ایسنا یا دکتر پیام تسلیت خودنوشت است:

«دنیای زیباست کجاست و یقین دارم که آخرش زیپتر است و ماندگار است؟

روزی دیگر، پا درگی نو بارامد و گامی بار غمهای کجاست روزهای داغ و خداحافظ افزود.
کارگردان فرهخت و نویسنده دیالداده در آستان بلند خراسان، استادیوم سعید تکاری، در اوج پلندگی و شاخسار گشادگی، به نام پرودگر بزرگ خوش را با فروتنی، پسخید بهگره گ.
خالق اولین انار صاحب ادب دینی و انقلاب کوش، «وقت کوچ»، «رادار عاشق قطار روزگار»، کردار و کجا ماندن، رضوی، بحر آرامش و امیرزاچ ردوانی، باری تا علی، رشیده است.

روح آسمانی آش غرق رحمت آباد و خانواده ای ارجمندش همسفر صبر و اجر الهی.
به عنوان صمیم جان، نگاه گمشده دانشگاه هنرنامه ایران، در وه هرمان شریف و گرانمایه خراسان، سرگرمی و تسلیت برای تقدیم نموده و رادار و دنده. از عامیق چان، سحیم می دانیم.

سعید تشکری شامگاه شنبه ۱۹ بهمن ماه به دنبال در ۵۸ سالگی سلگی در مشهد درگدشت به بیماری مبتلا شد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر