مخالفت مانزوئلا با ایجاد هرگونه مکانیسم جدید حقوق بشر در رابطه با ایران


ونزوئلا با نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران گفت: برگزاری چنین نشستی توجیهی ندارد. در رویدادهای اخیر شاهد کمپین رسانه ای و شبکه های اجتماعی علیه ایران بوده ایم.

وی همچنین کشورهای غربی و سازوکارهای بین المللی حقوق بشر را به استفاده فعال و سیاسی از حقوق بشر متهم کرد.

نماینده دائم ونزوئلا همچنین با ایجاد هرگونه سازوکار جدید حقوق بشر در رابطه با ایران مخالفت کرد.

وی اقدام کشورهای غربی برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران را در ادامه فعالیت سیاسی این کشورها در سوء استفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی برای این کشورها دانست.

سفیر ونزوئلا افزود: مردم ایران سال هاست که از سوی کشورهای غربی تحریم شده اند و حقوق اولیه آنها پایمال می شود. این کشورها باید از نقض حقوق مردم ایران دست بردارند و از ادامه سیاست های خود علیه مردم ایران خودداری کنند.

انتهای نامه