ماجرای ۴ میلیون گوجه سبز چه بود؟
رئیس سندیکای بارفروشان از عرضه گوجه سبز قاچاق به قیمت هر کیلو ۴ میلیون گوجه در بازار تجریش خبر داد.