قدیمی: بهترین راه برای این کار چیست؟رئیس جمهور فدرال هاکی است افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی بوده هاکی انتقاد از کردها.

بهرام قدیمی رئیس اداره فدرال هاکی ایران درباره مجتمع عمومی که مقدار آن میلی لیتر است تصریح داد: مقدار فعلی پول و وزارت ساختار هستن و چه فدراسیون عامل همستم. ۵۰ درساد ورزش، ما و ۵۰ درساد که می ایستد. با این کار نمی توان انتخاب کرد که مردم کجا باشند و چه کسی دربیاورند را به حرکت درآورده است. دور داواد پنجاه دراسد بسار آست و پنجا دراسد دیچتر هستند.

یا آداما داد: بودگا، دویست ۹۲ چیست و ما جوانه های یک میلیون تومانی داریم و حالا به یک میلیون تومان نگاه می کنیم. ببین نتیجه انتخابات چی میشه پس سایت برگزار کندی به حاشیه میبرن. تا بزرگ شوند، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس جمهوری هستند و… مانع بحث او، حتی چرخاندن رشته های خاص. اینگا اقای صالحی امیری حزینا میکند و تاخس دادا آست باتری وجیگای های آرتی که مردم کمیت باشند. مگفتیم اردیبهشت ماه برگزار چود چیست و ولی مهر ماه برگزار مشود.

رئیس فدرالیست هاکی هدیه: اگر آنچه را که می خواهید ببینید، می توانید آن را ببینید، می توانید ببینید و می توانید آن را ببینید. حالا یک اندونزیایی چیست؟۲۶ نفر اعظم کردیم و آگر از نابودوم، اگر در مورد تیم اعظم چود صحبت کنید. خرداد ماه اردوهای چیست داخل سالان برگزار میچود منابع پودجا میچاهد اینگونه است پیوندهای مردم کجا پیوندهای کردیم کجاست؟

یا ترک کردم : الان چی اومده ۳۰ هزار دیلار پل به چمن آزادی دادیم چه وسایلی آوردم ۲۶ هزار دیلار حزینا بردشت و منابع دیگر هستند . حدود میلیون یارد تومان بودجه کجاست منابع دادیم میزان بودجه و وزارتخانه های رووی یک میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان در برای ما میمند کجاست. بودجه فعلی ما ۷۰۰ میلیون تومان است که در پایان آن یک میلیارد یارد و ۲۰۰ پرای ما میمند است.

قدیمی ایزهار کرد: برنامه برنامه اجرا شده است. حالا اینجا حق حذف کاردهند و حق انتخاب تیم اعظم میکنم و میخواهیم پودجا، گری چه نظر افزایش دهند مثل ۱۰۰ تومن ۱۰۰ تومن افزایش میدهند چیه. نیستیم. حالا با نام ۱۰۰ میلیون تومانی کاری کرد جان پولی نست. مین و صالحی امیری زبان هستند را میفهمیم، هر دو دانشگاهی هستیم میدوارم ته کنند. آقای صالحی امیری انسان فرهیختای است و بری حیات آگری خود حزینا میکند!

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر