فهرست مرکز کارآفرینی و نوآوری وزارت علوم اعلام شدمعاونت علمی و فناوری آیین نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری را به روسای دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و کلیه مراکز آموزش عالی وزارت علوم ابلاغ کرد.

با توجه به دندان های مادکتر علی خیرالدین در راستای توسعه، تکمیل و تقویت اکوسیستم فناوری و نوآوری و در قالب ایجاد مرکز کارآفرینی و نوآوری که مرکز رشد واحدهای فناور و پردیس دانشگاه است. علم و فناوری «منشور مرکز کارآفرینی و نوآوری» به روسای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و کلیه مراکز آموزش عالی وزارت علوم ابلاغ شد.

این آیین نامه با هدف شناسایی و توانمندسازی افراد و تیم های خلاق، مبتکر و کارآفرین و زمینه سازی برای تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری آنها به منظور تبدیل آنها به فعالیت های کارآفرینی تدوین و به مراکز آموزش عالی، پژوهشی ابلاغ شده است. و تکنولوژی

از دیگر اهداف صدور این آیین نامه، ایجاد روابط (شبکه) گسترده بین دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، دولت و صنعت، جمع آوری منابع درون و برون گروه هدف در راستای کارآفرینی و نوآوری و ارتقای نقش نوآوری و کارآفرینان در توسعه و پیشرفت کشور از طریق فناوری و توسعه کسب و کار مبتنی بر دانش.

همچنین بر اساس اعلام وزارت علوم، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری، کارآفرینی و نوآوری در کشور، شناسایی و توانمندسازی مبتکران، مبتکران و کارآفرینان و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آنان در راستای تحول آنان. فعالیت‌های کارآفرینانه و تسریع و تسهیل تبدیل ایده‌ها به محصول از دیگر اهداف صدور آیین‌نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری است.

انتهای پیام