فرمانه سپاه نو شهرستان شیروانایسنا/ خراسان شمالی فرمانه جدید سپاه شهرستان شیروان تای عینی، آشنایی او بیشتر شد.

به گزارش ایسنا، عین تکریم و آشنایان فرمانده سپاه شیروان امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند با حضور سردار اسماعیل فرجی فرمانده سپاه جوادعلیما (سلام الله علیه) خراسان شمالی، امام جمعه، نماینده فرماندار و شماری شهز، دو مسئول پازناش نشیر گ شیروان برگزار شد.

مراسم دیدن این سرهنگ عباسعلی ریحانی تقدیر و سرهنگ ابوالفضل باقری که پش کجاست تا آنجا که فرمان صباح غلاف اسفرین با آدرس فرمانه صباح شیروان منصوب شاد.

گفتنی آست سرهنگ عباسعلی ریحانی با عنوان فرمانه سپاه شهرستان بجنورد راه اندازی می شود.

خبرنگار: غلامرضا مینا

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر