عمران خان در دیدار با سرلشکر باقری: مرز پاکستان و ایران، مرز صلح و دوستی استعمران خان در دیدار با سرلشکر باقری: مرز پاکستان و ایران، مرز صلح و دوستی است – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید