صندلی “بحران زیر میکروسکوپ” تفکر آزادکرسی آزاد اندیشی «بحران زیر ذره بین» به منظور تبیین و بررسی اعتراضات اخیر کشور از منظر علوم سیاسی همراه با تحلیل دیدگاه های مختلف به همت سازمان دانشجویی جهاد دانشگاهی فردوسی خراسان رضوی برگزار شد. دانشکده فنی دانشگاه با حضور دکتر غلامرضا خاجی از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق گروه فردوسی و دکتر روح الله اسلامی از اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی برگزار شد. .