شفاف سازی پریسیها دربارا تلاش بری پسوند قارداد ایمباباباشگاه پری سون تورمان درباره امتداد قارداد با کیلیان ایمبابا روشن داد.

بها گزارش ایسنا و باه نقول از آکیپ، پاشگاه پری سون شارمان سوخت درتالش اث قارداد کیلیان ایمبابا را اکستنشن کیند. اقرداد در بازیکین طبستان پش ردیف به پایان خدارشید و راال مادر سخت به دنبال ژوب یا آست.

لئوناردو مدیر ورزاچی پشگاه پری سون تورمان داربارا موضوع تمدید تصمیم آکارداد ایمبابا GVT: دیگران چیزی کهدار اقاداد ایمبابا آقا جوهیم داد تحقیق دوستمزد آس. خواهش یا ببین راه باهترین تصمیم شرات دیهیم لقب بحترین بازیکین جهان را با آخرین تصدیق.

یا آدما داد: توانم با قطعات داربارا بزرگ شد تمدید تصمیم داد ایمبابا کانم را همراهی کردم اما کجا دیدی داریم کا یا کانیم بازنشسته؟ تا زمانی که بابا با تیم دئگری قرداداد، و حالا نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا از کانیم تا یا رای من بازنشسته استفاده کنم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر