“شرایط دادرسی در دادگاه کیفری ۱” چیست؟مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۳۸۲ تا ۳۹۴ به مبحث آیین دادرسی در دادگاه کیفری یک می پردازد.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش ها برای آشنایی با قوانین، اولین مبحث از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی می کنیم.

فصل چهارم – تشریفات در دادگاه کیفری ۱

مبحث ۱ – مقدمه ای بر رویه

ماده ۳۸۲ – دادگاه کیفری فقط در صورت و در حدود کیفرخواست به پرونده رسیدگی و رأی صادر می کند، مگر در جرائمی که طبق قانون باید مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی شود. انجام تحقیقات مقدماتی طبق مقررات به عهده دادگاه کیفری ۱ می باشد.

ماده ۳۸۳: در مواردی که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، در صورتی که عمل مورد ادعا جرم تلقی نشود یا دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم یا متهم وجود نداشته باشد. به دلایل قانونی دیگر قابل تعقیب نیست، حسب مورد دادگاه قرار منع یا تعلیق دادرسی صادر می کند و در غیر این صورت قرار تحقیق صادر می کند.

ماده ۳۸۴ – پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون یا پس از صدور قرار. برای رسیدگی در مواردی که دعوی در آن دعوی است بلافاصله در دادگاه کیفری جلسه تشکیل می‌شود، در صورت عدم حضور متهم، مدیر دفتر دادگاه به او اخطار می‌دهد که ظرف پنج روز وکیل خود را به دادگاه شماره ۹۶ معرفی کند. بعد از ده روز پس از ابلاغ در صورت عدم حضور متهم به وکیل، مدیر دفتر پرونده را به رئیس دادگاه ارجاع می دهد تا طبق مقررات برای متهم وکیل تعیین شود.

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه تقدیم کنند. استعفای وکیل تعیین شده یا عزل وکیل پس از جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.

ماده ۳۸۶ اگر برای هر دعوا چند وکیل باشد حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه کافی است.

ماده ۳۸۷ ـ مدیر دفتر پس از تعیین وکیل بلافاصله به متهم و وکیل او تذکر می دهد و حسب مورد شاکی یا دادستان ویژه یا وکیل وی باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ مهلت مقرر کلیه اعتراضات و اعتراضات خود را تسلیم نمایند. تاریخ هشدار تمدید مهلت به درخواست متهم یا وکیل او برای یک بار و به مدت ده روز از تاریخ انقضای مهلت قبل بدون مانع به تشخیص دادگاه.

ماده ۳۸۸ ـ متهم، شاکی، دادستان ویژه یا وکیل آنها باید کلیه ایرادات و اعتراضات خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، استنکاف قاضی یا عدم امکان تعقیب انتساب، نقص تحقیقات را تقدیم نمایند. و لزوم رسیدگی به سایر ادله یا دلایل جدید و دلایل ناکافی برای ارائه به دفتر دادگاه در مدت معین. پس از انقضای مهلت مذکور هیچ مشکلی از افراد مذکور پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه علت مشکل پس از مهلت مقرر کشف و یا اتفاق افتاده باشد. در هر حال نمی توان قبل از انقضای مهلت در جلسه بدوی دادگاه مطرح کرد.

ماده ۳۸۹- مدیر دفتر پس از انقضای مهلت اعم از اینکه اعتراض یا اعتراضی وارد شده باشد یا خیر، پرونده را به دادگاه ارجاع می دهد. رئیس دادگاه خود پرونده را بررسی و گزارش جامعی تهیه و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می دهد. عضو مذکور حداکثر ظرف مدت ده روز گزارش جامعی از اتهام، ادله و پیشرفت پرونده تهیه و ارائه می کند. به محض وصول گزارش، رسیدگی اداری مقدماتی تشکیل می شود و با توجه به محتوای گزارش، مستندات پرونده و ایرادات و اعتراضات اصحاب دعوا به شرح زیر است:
الف- در صورت ناقص بودن تحقیقات، دستور رفع نقص را صادر و پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست ارسال می کند تا پس از اجرای دستور قضایی بدون اظهار نظر مسترد شود.
ب – در صورتی که موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد، حکم عدم صلاحیت را صادر می کند.
ج- در صورت عدم امکان تعقیب متهم به دلیل گذشت زمان، فوت شاکی یا دادستان ویژه یا به دلایل قانونی دیگر، قرار توقف رسیدگی صادر می شود. در این صورت اگر متهم در زندان باشد با دستور دادگاه بلافاصله آزاد می شود.

تبصره – دادگاه می تواند عنداللزوم از مدعی العموم یا نماینده او، شاکی، دادستان ویژه، متهم یا وکلای آنها برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۰- قرار عدم اهلیت مدعی العموم و تصمیمات مذکور در بند (ج) ماده قبل قابل تجدیدنظرخواهی از سوی مدعی العموم و مدعی العموم یا مدعی العموم است. در صورت تخلف از این دستور، پرونده به دادگاه کیفری یک اعاده می شود تا در جلسه مقدماتی مجدداً مطرح و برای انجام سایر وظایف محوله شود.

ماده ۳۹۱ ـ چنانچه دادگاه در جلسه بدوی تشخیص دهد که پرونده کامل و مناسب برای رسیدگی است فوراً دستور تعیین تاریخ دادرسی و احضار کلیه حاضران را صادر می نماید.

تبصره – چنانچه دادگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ر) ماده (۳۰۲) این قانون، جلب متهم را بدون احضار به محاکمه لازم بداند، صادر خواهد کرد. دستور به آوردن او در روز محاکمه.

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده در دفترخانه حداکثر ظرف مدت دو روز تاریخ رسیدگی را تعیین و به دستور دادگاه اقدام نماید.

ماده ۳۹۳- در هر موردی که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل جلسه دهد، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می شوند.

ماده ۳۹۴ – در صورتی که متهم فراری باشد یا قابل دسترسی نباشد نمی توان او را احضار و تعیین وکیل یا تشریفاتی در مورد تشکیل جلسه مقدماتی یا محاکمه کرد و دادگاه به آن رسیدگی نمی کند. در حضور متهم برای تشکیل جلسه مقدماتی، ابتکار عمل می کند و در غیاب متهم به دادرسی می پردازد مگر اینکه مدعی العموم احضار متهم را ممکن بداند و در این مورد دادگاه پس از درخواست، مدعی العموم به وی مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم می دهد. مهلت نباید بیش از پانزده روز باشد.

تبصره ۱ – در صورتی که دادگاه بخواهد جلسه غیابی تشکیل شود باید از قبل جلسه غیابی صادر شود. به موجب این دستور، موضوع اتهام، زمان رسیدگی و نتیجه عدم حضور متهم در دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی اعلام می شود. فاصله بین تاریخ آخرین اطلاعیه تا زمان تشکیل جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره ۲- در صورت تعدد متهم و تعدادی متواری، دادگاه رسیدگی به متهم فعلی را آغاز و به ترتیب فوق به غایب رسیدگی می کند.

انتهای پیام