شاهرخی: ما هم مثل شما در آمریکا خوشحالیم!سرابی و سرپرست سابق، تیم ملی، میگوید شاناختی، در نقش حمید استیلی نادار، و تنها میاندند، یا کل ایران، ایالات متحده آمریکا است.

همایون شهرخه ای در گفتوگو با ایسنا، قرارداد درباره تصمیم داد مهدی مهدوی کیا با عنوان سرابی تیم ملی عمید و کهش دستیاران خارجی آموزش کجاست؟ در آخر رئیس حیات رئیس یا کمیتش این د ایران است کست نظر میهند و اگر نفر میچود را انتخاب کنید. همین الان اگر می خواهید به انتخاب شاد رای بدهید، انتخاب همکارش آزاد بزرند را بپردازید یا رادار. زمان دلار ۳۰ هزار تومان است و مگویند دستیارانت راز ایران انتخابات کند و زمان دلار هفت هزار تومان است و اجازه میدهند سیاست خارجی انتخاب چود. چشمانتان را برگردانید، سوال کجاست؟از همه بهتر، روبان های رز درد است.

از شانخش به عنوان مهدی مهدوی کیا یاد می کنیم، دادم: خوشبختانه مهدوی کیا با نگاهی اخلاقی، فنی و مالی به مشکلات ندار و موافق، راهنمایی تیم ملی عمید، ایران، علاقه کرد خود را در رابطه با پادشاهی خود بپذیرد. . آگار دوست توسط ایران ذکر شد. یا به نظر آمادااست و به نظر همین اهالی ورزش پیشت سیر یا هستند هستند. هاشی بری یا درست که مهدی را دلزاد کاردا بود و فلاح کرندند فجه یا منظره دانشگاه پاین بیاورد و کجا مگرا برنامه ریزه صدا بود.

گروهبان سابق تیم ملی، ایران، خاطرشان، کرد: مهدویکیا، کاشیدا و تیم ملی را، در مرحله معرفی من به ایران بودند و اکنون رهبران داداش را بشند هستند. تا جای که از مهدی را می شناسیم، یا به عنوان نماینده راخودش اختب میکند و زیر بر اجبار نمرود انجام می شود. هر زمان که می خواهید دقیق تر نگاه کنید، باید قوی تر شوید!

شاهرخی چرخید و نمیدانست کجاست مهدویکیا فقط اگر سیاست خارجی میخواهد میخواست ببیند کجاست، گفت چطور رفت؟ محققان فوتبال نیز جایی هستند که این سوال مستثنی شده است.

یا فکر می کنید انتخاب حمید استیلی عنوان غافلگیر کننده تیم ملی فوتبال ایران گفت: اصالتاً مانند یا شاناختی نادارم. فقط من دونم استیال گل ایران در آمریکا را زاده آست. شناختم در نقش آشیانه استیل زیاد. یا هچگاه شاگردم نبوده و تنس نبودیم. این حاصل این کتاب است که به زبان عربی منتشر شده است.

سرپرست سابق تیم ایران مدیر باید تمام مراحل فوتبال کاری کشک و لعن ربیگیری بحث آن با گونی زمانه زمین خورد خاخام یا جی را باگرد ربی. برخی از آن بهترین راه برای پذیرش یک میکانند که در ایندی با گل خود پارسند است. من به عنوان یک فوتبالیست سبک اهل میدانم هستم، بوده و تیم ملی، آنها بازی، کاردا است، اما نامیدنیم قبل، کجا کار، منطقه من، کاردا است. عمیدوارم برای، مدیرانی که فوتپالی هستند، آبروداری کنند و در آینده، پتونیم، باجوید آغار فرد فوتبالی را اعتبالی کنیم، میتوند در محاسین را دشته پشید.

گروهبان سابق تیم ملی ایران دربارا سرپرست میرشاد مجیدی در فدراسیون فوتبال نز هدیه: کیسی که خاک فوتبال را خورده بود، پیشتر از فراد دیگر آثرقری درد. در ولسوالی بایید دشت بشد. ما تنها نیستیم، Darim ke FUTBALLIST و مدیر Khobi EST، بلکه افراد HASAND K FOOTBALIST و MANAGER OF KHOBI NESTD هستند. آگر هر دو را دشته خوب آست. از ایشان شانخت نادارم اما توصیه میکانم تحت تاثیر جو، رفیق بازی و سفرش قار نگیرد. چیزی که، مادزار خودش است و با همفکران خوش، به نظر فوتبال هند آگرا کانادا به نتیجه خوب فکر کنید.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر