سیستم های زندان و زندان های نظامیفصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری در نیروهای مسلح به موضوع «زندان ها و بازداشتگاه های نظامی» پرداخت.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش ها برای آشنایی با قوانین، فصل نهم قانون «آیین دادرسی کیفری» مربوط به آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح را بررسی می کنیم.

فصل نهم – زندانها و بازداشتگاههای نظامی

ماده ۶۴۳ – متهمان و محکومین با رعایت آئین نامه اجرایی ساماندهی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در بازداشتگاهها و زندانهای رسمی جدا از بقیه متهمان و زندانیان در بازداشتگاهها و زندانهای نظامی نگهداری می شوند. حالت. قرار دادن محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده ۶۴۴ – در صورت درخواست متهمان و محکومان نظامی از سایر مراجع قضایی و تأیید مدعی العموم صالح و دادسرای نظامی استانداری مدت حبس یا حبس خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی سپری می‌کنند.

تبصره – محکومین مدنی در دادگاه‌های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنها منجر به تبعید می‌شود با رعایت مقررات فوق جهت اجرای حکم حبس به زندان‌های عمومی معرفی می‌شوند.

ماده ۶۴۵ – تا زمانی که بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی ساخته نشده و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف به حفظ موارد مذکور است. . بال ویژه ارتش

ماده ۶۴۶ – نحوه دستگیری محکومان و متهمان در دادسراها و محاکم نظامی با رعایت آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و تشریفات امنیتی و تربیتی کشور معادل آیین نامه ای است که توسط سازمان زندانها، تأمین و آموزش تهیه می شود. اقدامات دولت با همکاری قوه قضائیه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۶۴۷ – دادستانی نظامی بر امور بازداشتگاهها و زندانهای نظامی در صلاحیت خود نظارت کامل دارد. اعمال این ماده نافی اختیارات قانونی در تنظیم زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.

ماده ۶۴۸ – مواردی که تعقیب جرایم ارتکابی توسط نیروهای مسلح پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

انتهای پیام