سوریه: به نظر روسیه، ممنوعیت آن بر آن غلبه کرد، حامیت میگنم/ غرب پیش به عنوان مسکو، به میچود آسیب رساند.مشاور رئیس جمهور جمهوریخواه سوریه، دار سخنانی، به عنوان بخشی از تأیید حمایت از حفاظت از کوشورش و روسیه، به نظر شقط، ممنوعیت آن را علیه آن اعلام کرد.

توسط گازارش ایسنا، با مخابره اینترنتی، خبرنامه، لونا شبل، مستشار جمهوری سوریه، دکتر ازهر، انتشارات من، در رسانه های حفاظت، به عنوان کلیسا، در برابر عملیات رژیم روسیه، در اوکراین، guvt: بدون دید مردم خیلی دیر است.

بشار اسد گوت، مشاور ویهاه: روسیه، این بار، فرصتی برای آن وجود دارد، زیرا فرصتی بین نیرفا و تهدیدها و خطر سیستمیک وجود دارد.

اعلامیه کرد: سوخین غربی درباره خسومات با ناظم یک دروگ بزرگ آس. شب با بیان انکه، غرب هلو، آیا خود میسکو، ممنوع روسیه، آسیب دیده، خواد ریخته، تأکید بر کرد: روسیه چیست؟

شبل افزود: چیزی که من فهمیدم این است که افراد مسلح از خورمیانا با نام اوکراین و قزاقستان به وجود آمدند که منجر به انتخاب داریم شد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر